project Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’

Op 1 december 2017 is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam weer geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart.
Status
Lopend

Aanvragen voor de stimuleringsregeling kunnen tot en met uiterlijk 28 februari 2018 worden ingediend door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan.

Beoordeling

De maximale bijdragen zijn 25% voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten, en 75% voor projecten gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstratieprojecten. Na 28 februari 2018 vindt er een beoordeling van de ingediende projecten plaats door een onafhankelijke Innovatieraad. Deze beoordeelt en rangschikt de aanvragen op het verwachte milieurendement (d.w.z. vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025.

Aanvragen

Aanvragen voor financiële bijdragen kunnen tot en met 28 februari 2018 worden ingediend bij het EICB:

EICB/SPB
T.a.v. Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’
Kantoor A2.04
Vasteland 78
3011 BL Rotterdam

Documentatie

Het tabblad Documenten bevat het aanvraagformulier, de leidraad voor het projectplan en de volledige tekst van de Stimuleringsregeling. Een aanvraag dient vergezeld te worden van de volgende bijlagen:

 • Projectplan;
 • Projectbegroting;
 • Openbare samenvatting;
 • Document waarin de technische haalbaarheid aannemelijk wordt gemaakt.

En in het geval van meer aanvragers:

 • Gegevens van eventuele overige projectpartners;
 • Samenwerkingscontract.

De volgende kosten komen in aanmerking voor vergoeding:

 • personele kosten;
 • kosten van dienstverlening;
 • afschrijving op investeringen;
 • kosten van onderhoud;
 • kosten van huur, pacht en lease;
 • Kosten van verzekering;
 • andere dan genoemde kosten kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, mits deze kosten in voldoende verband staan tot het doel van de regeling.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Bas Kelderman