Disclaimer

Het SPB is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Aan informatie en advies van SPB en haar medewerkers kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Het SPB is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie, ook aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie, in rapportvorm, mondeling, telefonisch of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt het SPB geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie of advies in het algemeen en via het internet in het bijzonder, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het SPB of door u aan het SPB door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het SPB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, tools, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het SPB, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het EICB mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.