Auteur: Niels Kreukniet

Subsidieregeling voor elektrificatie binnenvaartschepen geopend: een stap richting emissievrij varen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 15,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling en transformatie van binnenvaartschepen die in lijn zijn met het ZES-concept voor volledig elektrisch varen.

Dankzij het Nationaal Groeifonds wordt het project “Zero-Emissie Binnenvaart, batterij-elektrisch” gefinancierd. Dit project heeft als doel om binnenvaartschepen zonder uitstoot te laten varen met modulaire energiecontainers. Zero Emission Services BV (ZES) heeft een innovatief businessmodel geïntroduceerd, gebaseerd op het “pay per use”-principe, om dit varen betaalbaar te maken voor schippers. De Stimuleringsregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen financiert de elektrificatie van binnenvaartschepen die van de ZES container gebruik zullen gaan maken.

Doelstellingen van de regeling:

De regeling heeft als doel financiële steun te bieden voor het aanpassen of bouwen van een schip met een elektrische aandrijving, zodat het kan varen volgens het ZES-concept. Dit omvat specifiek de installatie van elektrische voortstuwingssystemen. Sommige componenten die verschillen van traditionele (diesel) systemen zijn toegestaan, maar batterijcontainers en verbrandingsmotoren worden niet gesubsidieerd. Schepen moeten volledig elektrisch varen volgens het ZES-model met verwisselbare batterijcontainers.

Praktische details:

Voor de periode tot en met 31 december 2025 is een totaalbedrag van € 15.100.000,- gereserveerd voor deze subsidieregeling.
Per vaartuig is er een maximale subsidie van 40% van de totale investeringskosten met een limiet van € 400.000,-.
Voor industriële onderzoeksprojecten geldt een aanvullende subsidie van maximaal € 75.000,- per aanvraag.

De regeling is geopend vanaf 07-12-2023 09:00 tot 28-02-2024 om 12:00.

In 2024 opent de regeling daarnaast nog twee keer:
· 01-05-2024 09:00 t/m 30-06-2024 12:00;
· 01-09-2024 09:00 t/m 15-10-2024 12:00

Subsidiegelden worden verdeeld op basis van een rangschikking conform de volgende criteria:

· Emissievrij;
· Schoon;
· Realisatietermijn;
· Plan & Onderbouwing

Voor industriële onderzoeksprojecten gelden aanvullende criteria (schaalbaarheid, kennisoverdracht en complementariteit aan (om)bouw van een binnenvaartschip.

Meer informatie, zoals het aanvraagformulier, verplichte bijlagen en de regeling zelf: https://www.eicb.nl/projecten/seb/ .

Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Uitbreiding subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Sinds begin 2021 trekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat miljoenen euro’s uit voor verschillende maatregelen om de binnenvaart te verduurzamen, met name om NOx en fijnstof te verminderen. Het programma loopt tot en met 2025.

Scheepseigenaren kunnen subsidie verkrijgen voor aanschaf en installatie van drie investeringen: een Stage V-motor met typegoedkeuring, een elektrische aandrijfmotor of een SCR-katalysator desgewenst in combinatie met een roetfilter. Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen.

Vanwege de grote belangstelling voor subsidies voor motorvervanging heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers besloten om ook voor komend jaar (2023) budget beschikbaar te stellen: er komt €8 miljoen vrij voor aanschaf en installatie van een elektromotor of motor met Stage V-certificaat.

Na de tussentijdse evaluatie van de voorgaande subsidierondes is besloten om aanvragen in het SCRkatalysatorgedeelte van het programma toe te staan een roetfilter toe te voegen aan de investeringsaanvraag. Het is nog steeds mogelijk om alleen een SCR-katalysator aan te vragen. In 2023 is € 12,9 miljoen beschikbaar voor de aanschaf en installatie van SCR-katalysatoren, eventueel in combinatie met roetfilters.

Tot slot is na evaluatie besloten het maximale bedrag per aanvraag te verhogen van €200.000 naar €400.000. De subsidiepercentages blijven ongewijzigd.

Deze wijzigingen gaan in bij de opening van de regeling in 2023: op dinsdag 07 februari, om 09:00 uur.

Aanvraagpagina RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/srvb
Infopagina en veelgestelde vragen bij EICB: https://www.eicb.nl/projecten/subsidie-verduurzaming-binnenvaart/

Achtergrond van de regeling
Deze regeling is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan twee doelen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Als tussendoel is gesteld om in 2035 de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof en stikstof) van de binnenvaartvloot met 25% tot 50% te verminderen. De structurele aanpak van de stikstofproblematiek heeft als doel de nationale stikstofuitstoot terug te dringen. Gelden beschikbaar vanuit de Green Deal komen ten goede aan hermotorisering naar Stage V- of elektromotoren. De structurele aanpak van de stikstofproblematiek stelt budget ter beschikking om de aanschaf en installatie SCR-katalysatoren (en vanaf 2023 ook roetfilters) te stimuleren. De regeling loopt tot 2025.

Uit de evaluatie van de eerdere subsidierondes is gebleken dat het beschikbare budget voor hermotorisering voor de jaren 2021 en 2022 snel uitgevraagd is. Gedurende die twee kalenderjaren is al meer dan €11 miljoen extra voor dit deel van de regeling beschikbaar gesteld en daar wordt nu in 2023 €8 miljoen aan toegevoegd. Dit extra budget is deels afkomstig uit de subsidiepot voor SCR-katalysatoren, die minder is bevraagd. Om dat deel van de regeling effectiever te maken, is het vanaf 2023 toegestaan naast een SCRkatalysator ook een roetfilter aan te schaffen.

Toepassingsmogelijkheden
De regeling is in voorgaande jaren vooral gebruikt om motoren met minimaal Stage V-niveau aan te schaffen, of SCR-katalysatoren in te bouwen. De verhoging van het subsidieplafond per aanvraag maakt het in het vervolg interessant om toepassingen met een elektromotor ook te overwegen. Elektromotoren vallen onder de regeling als de elektriciteit wordt opgewekt door een brandstofcel of batterij, óf indien de verbrandingsmotor op termijn makkelijk vervangen kan worden door zo’n oplossing. Concreet betekent dit dat een stap naar dieselelektrisch varen, mits modulair uitgevoerd, mogelijk is. Een eventuele Stage V dieselgenerator die stroom opwekt voor de elektrische aandrijflijn kan ook onder de regeling vallen. Ook vormen van hybride aandrijvingen waarbij een elektro- of Stage V-motor mogelijk is, kunnen wat die componenten betreft onder de regeling vallen.

Hiernaast maakt de toevoeging van een roetfilter aan het SCR-katalysatordeel van de regeling het nu mogelijk om subsidie te ontvangen op een veel groter deel van een compleet nabehandelingssysteem. Daarmee wordt de regeling ook nuttig voor schippers die met nabehandeling het Stage V-niveau willen behalen. Die laatsten doen er wel verstandig aan zich goed voor te laten lichten want niet iedere bestaande motor is geschikt voor nabehandeling. Bij twijfel kunnen zij contact met het EICB opnemen.

Praktische informatie
In 2023 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal €8 miljoen beschikbaar voor aanschaf en installatie van een Stage V-motor en/of elektromotor en €12.9 miljoen voor aanschaf van een SCR katalysator (in combinatie met een roetfilter). De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd worden naar 50% respectievelijk 60%. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is €400.000.

Een complete aanvraag bestaat uit het binnenschipcertificaat van het vaartuig, het vaartijdenboek of een uittreksel daarvan waarmee wordt aangetoond dat het schip in het afgelopen jaar 60 dagen in bedrijf was op Nederlands vaarwater, en een duidelijke en geldige offerte van de leverancier van de gekozen investering en installatie.

Aanvragen worden online ingediend via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. Mochten er op één dag zoveel aanvragen binnenkomen dat het budget overtekent raakt, dan worden alle die dag binnengekomen aanvragen door loting gerangschikt.

Binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden kunnen voor vragen terecht bij het EICB. Op onze infopagina over de regeling vindt u een uitgebreide beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in totaal €76.7 mln. beschikbaar voor verschillende maatregelen om een binnenvaartschip te verduurzamen welke hoofdzakelijk gericht zijn op reductie van NOx en PM. De regeling loopt van 2021 t/m 2025.

Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van drie investeringen: een Stage V-motor met typegoedkeuring, een SCR-katalysator of een elektrische aandrijfmotor. Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Deze regeling is in het leven geroepen om twee doelen te behalen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissie loze sector in 2050. Subdoel is 2035, de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof en stikstof) moet dan met 25% tot 50% zijn afgenomen. De structurele aanpak stikstofproblematiek heeft als doel de nationale stikstofuitstoot terug te dringen. Uit de Green Deal komt €11,7 mln. om Stage V- of elektromotoren te stimuleren. Dit deel van de regeling loopt tot 2023. De structurele aanpak stikstofproblematiek levert €65 mln. om SCR-katalysatoren te stimuleren. Dit deel loopt tot 2025.

Praktische informatie

In 2021 stelt het ministerie in totaal €4,9 mln. beschikbaar voor aanschaf van een Stage V-motor of elektromotor en €15,6 mln. voor aanschaf van een SCR-katalysator. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd worden naar 50% respectievelijk 60%. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is €200.000.

Aanvragen worden ingediend via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. EICB treedt voor geïnteresseerden op als vraagbaak.  Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Via deze link vindt u een uitgebreidere beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden.

 

Subsidieregeling voor Motorfabrikanten open tot 1 maart 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ook in 2021 middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen.

Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaart- ondersteuningsmotoren), of de marinisatie van NRE (Non-Road Engines onder de 560kW) en Euro VI-motoren zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet.

De eerste ronde liep tot 16 november jl. waarvoor €500.000 beschikbaar was. De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit. Na toetsing door een onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart zijn twee projecten gehonoreerd, waarna het subsidiebedrag voor 2020 was bereikt. Het betrof een project van Yerseke Engine Services, waarin zij zich richt op ontwikkeling en certificering van een Caterpillar-motorserie met een vermogensrange van 955 kW – 2000 kW. Hiernaast is een project van Koedood Diesel Service gehonoreerd dat Stage V-certificering nastreeft voor de Mitsubishi SR-serie (range grofweg 500 kW-1700 kW).

Praktische informatie
In 2021 stelt het ministerie in totaal €1.000.000 beschikbaar met een maximumbedrag van €250.000 per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 01 maart 2021. Voor meer informatie: kijk op deze pagina.

Subsidieregeling voor Motorfabrikanten geopend

Fabrikanten en mariniseerders van binnenvaartmotoren die zich richten op het ontwikkelen en/of certificeren van binnenvaartmotoren van de types IWP, IWA, of NRE als bedoeld in de verordening EU 2016/1628 (‘Stage V’), kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Subsidieregeling Duurzame Binnenvaartmotoren 2020-2021.  Motoren die op basis van de genoemde verordening als gelijkwaardig zijn erkend kunnen ook in aanmerking komen.

In 2020 is €500.000 beschikbaar, in 2021 komt nogmaals €1.000.000 vrij. Projecten kunnen maximaal €250.000 subsidie krijgen.

Aanvragen voor het jaar 2020 moeten uiterlijk op 16-11-2020 worden ingediend.

Meer informatie op https://www.eicb.nl/projecten/sdbm/

Bezoek Smart Track 4 Waterway tijdens Riverdating 2019

Op 27 en 28 november vindt in Luik het Riverdating event 2019 plaats. Onze projectpartners van Smart Track 4 Waterway kijken ernaar uit u te verwelkomen op stand AC 24! Hier krijgt u een update over end-to-end visibility van goederen in de logistieke (binnenvaart-) keten.

Meer informatie: ST4W River Dating