development · 1 jaar geleden

Uitbreiding subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Sinds begin 2021 trekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat miljoenen euro’s uit voor verschillende maatregelen om de binnenvaart te verduurzamen, met name om NOx en fijnstof te verminderen. Het programma loopt tot en met 2025.

Scheepseigenaren kunnen subsidie verkrijgen voor aanschaf en installatie van drie investeringen: een Stage V-motor met typegoedkeuring, een elektrische aandrijfmotor of een SCR-katalysator desgewenst in combinatie met een roetfilter. Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen.

Vanwege de grote belangstelling voor subsidies voor motorvervanging heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers besloten om ook voor komend jaar (2023) budget beschikbaar te stellen: er komt €8 miljoen vrij voor aanschaf en installatie van een elektromotor of motor met Stage V-certificaat.

Na de tussentijdse evaluatie van de voorgaande subsidierondes is besloten om aanvragen in het SCRkatalysatorgedeelte van het programma toe te staan een roetfilter toe te voegen aan de investeringsaanvraag. Het is nog steeds mogelijk om alleen een SCR-katalysator aan te vragen. In 2023 is € 12,9 miljoen beschikbaar voor de aanschaf en installatie van SCR-katalysatoren, eventueel in combinatie met roetfilters.

Tot slot is na evaluatie besloten het maximale bedrag per aanvraag te verhogen van €200.000 naar €400.000. De subsidiepercentages blijven ongewijzigd.

Deze wijzigingen gaan in bij de opening van de regeling in 2023: op dinsdag 07 februari, om 09:00 uur.

Aanvraagpagina RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/srvb
Infopagina en veelgestelde vragen bij EICB: https://www.eicb.nl/projecten/subsidie-verduurzaming-binnenvaart/

Achtergrond van de regeling
Deze regeling is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan twee doelen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Als tussendoel is gesteld om in 2035 de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof en stikstof) van de binnenvaartvloot met 25% tot 50% te verminderen. De structurele aanpak van de stikstofproblematiek heeft als doel de nationale stikstofuitstoot terug te dringen. Gelden beschikbaar vanuit de Green Deal komen ten goede aan hermotorisering naar Stage V- of elektromotoren. De structurele aanpak van de stikstofproblematiek stelt budget ter beschikking om de aanschaf en installatie SCR-katalysatoren (en vanaf 2023 ook roetfilters) te stimuleren. De regeling loopt tot 2025.

Uit de evaluatie van de eerdere subsidierondes is gebleken dat het beschikbare budget voor hermotorisering voor de jaren 2021 en 2022 snel uitgevraagd is. Gedurende die twee kalenderjaren is al meer dan €11 miljoen extra voor dit deel van de regeling beschikbaar gesteld en daar wordt nu in 2023 €8 miljoen aan toegevoegd. Dit extra budget is deels afkomstig uit de subsidiepot voor SCR-katalysatoren, die minder is bevraagd. Om dat deel van de regeling effectiever te maken, is het vanaf 2023 toegestaan naast een SCRkatalysator ook een roetfilter aan te schaffen.

Toepassingsmogelijkheden
De regeling is in voorgaande jaren vooral gebruikt om motoren met minimaal Stage V-niveau aan te schaffen, of SCR-katalysatoren in te bouwen. De verhoging van het subsidieplafond per aanvraag maakt het in het vervolg interessant om toepassingen met een elektromotor ook te overwegen. Elektromotoren vallen onder de regeling als de elektriciteit wordt opgewekt door een brandstofcel of batterij, óf indien de verbrandingsmotor op termijn makkelijk vervangen kan worden door zo’n oplossing. Concreet betekent dit dat een stap naar dieselelektrisch varen, mits modulair uitgevoerd, mogelijk is. Een eventuele Stage V dieselgenerator die stroom opwekt voor de elektrische aandrijflijn kan ook onder de regeling vallen. Ook vormen van hybride aandrijvingen waarbij een elektro- of Stage V-motor mogelijk is, kunnen wat die componenten betreft onder de regeling vallen.

Hiernaast maakt de toevoeging van een roetfilter aan het SCR-katalysatordeel van de regeling het nu mogelijk om subsidie te ontvangen op een veel groter deel van een compleet nabehandelingssysteem. Daarmee wordt de regeling ook nuttig voor schippers die met nabehandeling het Stage V-niveau willen behalen. Die laatsten doen er wel verstandig aan zich goed voor te laten lichten want niet iedere bestaande motor is geschikt voor nabehandeling. Bij twijfel kunnen zij contact met het EICB opnemen.

Praktische informatie
In 2023 stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal €8 miljoen beschikbaar voor aanschaf en installatie van een Stage V-motor en/of elektromotor en €12.9 miljoen voor aanschaf van een SCR katalysator (in combinatie met een roetfilter). De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd worden naar 50% respectievelijk 60%. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is €400.000.

Een complete aanvraag bestaat uit het binnenschipcertificaat van het vaartuig, het vaartijdenboek of een uittreksel daarvan waarmee wordt aangetoond dat het schip in het afgelopen jaar 60 dagen in bedrijf was op Nederlands vaarwater, en een duidelijke en geldige offerte van de leverancier van de gekozen investering en installatie.

Aanvragen worden online ingediend via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. Mochten er op één dag zoveel aanvragen binnenkomen dat het budget overtekent raakt, dan worden alle die dag binnengekomen aanvragen door loting gerangschikt.

Binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden kunnen voor vragen terecht bij het EICB. Op onze infopagina over de regeling vindt u een uitgebreide beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl