project Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

Status
Lopend

De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen is in het leven geroepen om twee doelen te realiseren.

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (denk aan fijnstof en stikstof) met 25% tot 50% moet zijn afgenomen. Hiernaast is er de structurele aanpak stikstofproblematiek, waarin het Rijk de nationale stikstofuitstoot wil terugdringen.

 

Update april 2024: de regeling wordt in 2024 op 04 juli geopend en zal op 31 oktober sluiten.

Veelgestelde vragen: zie de tab FAQ in de balk bovenaan deze pagina.

Doel van de regeling
De regeling is bedoeld om de vervanging van oudere motoren door de moderne Stage V motoren te versnellen. Deze motoren stoten minder fijnstof en stikstof uit. Hiernaast komt geld beschikbaar voor de aanschaf van SCR katalysatoren, die specifiek de stikstofuitstoot terugdringen. Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.

Tijdpad en Subsidiebedragen
De informatie onder dit kopje was nietmeer up to date. Een update volgt z.s.m.

Het doen van een aanvraag
U kunt een aanvraag doen via de website van de RVO: www.rvo.nl/subsidies-financiering/srvb. Let erop dat u voor het doen van een aanvraag E-Herkenning niveau 2+ inclusief machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig heeft (heeft u dit nog niet, vraag dit dan eerst aan). Er zitten een aantal basisvereisten aan iedere aanvraag, zie hiervoor de FAQ van de regeling. Reken in iedergeval op de volgende onderdelen:
1. Binnenschipcertificaat van het vaartuig;
2. Vaartijdenboek waarin duidelijk wordt dat in de afgelopen 12 maanden het schip 60 dagen in Nederland in bedrijf was;
3. Duidelijk gespecificeerde, nog geldige, offerte van de investering.

Vragen & Informatie
Voor inhoudelijke vragen en als u behoefte heeft om te overleggen over de mogelijkheden op uw schip kunt u contact opnemen met het EICB via de gegevens onderaan de pagina. Met de volgende bronnen kunt u zich verder inlezen:
1. Veel gestelde vragen – zie tab FAQ bovenaan deze pagina;
2. De volledige tekst van de regeling – zie de tab documenten;
3. Checklist SCR Katalysatoren- zie de tab documenten;
4. Checklist Roetfilters (vaak in combinatie met SCR aangeschaft, valt sinds 2023 onder de regeling) – zie de tab documenten.

 

Hieronder enkele veelgestelde vragen.

Er zijn de volgende opties:

 • Ten eerste de mogelijkheid om een SCR katalysator aan te schaffen, desgewenst mag in combinatie hiermee een roetfilter worden aangevraagd.
 • Ten tweede de mogelijkheid om een Stage V motor, of een elektromotor aan te schaffen.
 • Aanvullend op bovenstaande opties: extra maatregelen t.b.v. geluidsreductie binnen en buiten het vaartuig. Als deze rechtstreeks samenhangen met bovenstaande maatregelen.
 • SCR Katalysator pad (totaal 46.4 MLN):
   • 2021: €3.900.000;
   • 2022: €3.800.000;
   • 2023: €4.500.000;
   • 2024: €12.900.000;
   • 2025: €12.900.000.
 • Stage V / Elektromotor pad (totaal 30.8 MLN):
   • 2021: €6.900.000;
   • 2022: €15.900.000;
   • 2023: €17.000.000.
 • LET OP: op dit (april 2024) moment zijn deze bedragen niet meer actueel. Een update volgt z.s.m.
 • Subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten en kan per vaartuig nooit hoger uitvallen dan €400.000.
 • Bovengenoemd subsidiepercentage kan worden opgehoogd voor het MKB. Dit betekent dat middelgrote bedrijven 50% en kleine bedrijven 60% subsidie krijgen. Het maximum van €400.000 per vaartuig blijft gelden.
  • Er is een MKB toets beschikbaar via deze link.
 • LET OP: op dit moment (april 2024) is deze info niet meer up to date. Nieuwe percentages volgens z.s.m.
 • U doet uw aanvraag op de website van de RVO: www.rvo.nl/subsidies-financiering/srvb
 • U heeft hiervoor E-Herkenning niveau 2+ en een machtiging RVO diensten niveau 2+  nodig.
 • U levert het binnenschipcertificaat van het vaartuig aan. In ieder geval de eerste twee pagina’s en de pagina met de motorgegevens.
 • Met binnenschipcertificaat bedoelen we het Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen en/of het CvO-R, Certificaat van Onderzoek voor de Rijn.
 • U omschrijft de huidige motor (type, bouwjaar).
 • U levert een duidelijke offerte van de leverancier van uw investering aan. Hierin wordt duidelijk hoe de totale kostenpost is uitgesplitst. Deze offerte moet nog geldig zijn en mag nog niet voor akkoord zijn ondertekend.
 • U toont aan dat uw schip in het jaar voor de aanvraag minimaal 60 dagen in Nederland in bedrijf is geweest. Dit middels het vaartijdenboek. Is dit niet beschikbaar, dan kunt u op een andere manier proberen aan te tonen dat u de eis haalt.
 • In geval van Stage V aanschaf: zie “Kan ik subsidie krijgen voor een Stage V motor” voor de vereisten rond de typegoedkeuring.
 • Uw aanvraag heeft betrekking op één vaartuig. Maximaal drie aanvragen per aanvrager (of groep) per kalenderjaar.
 • De beoordeling vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst bij de RVO.
 • Hiervoor geldt wel dat die aanvraag compleet moet zijn, hierop wordt gecontroleerd.
 • De regeling sluit jaarlijks op 31 oktober om 17:00;
 • De regeling opent halverwege januari (2023 op 07 februari; 2024: 04 juli; 2025: 13-01) om 09:00;
  • In 2024 is de regeling uitgesteld tot 04-07.
 • Let op wat betreft timing van uw aanvraag: u moet binnen 12 maanden na subsidieverlening al het werk hebben afgerond.
 • De regeling is voor binnenvaartschepen (inclusief passagiersschepen) en drijvende werktuigen. Veren en zeeschepen zijn uitgesloten.
 • Uw schip moet het jaar voor aanvraag 60 dagen in Nederland in bedrijf zijn geweest. Dit moet u aantonen middels het vaartijdenboek. Is dit niet beschikbaar, dan kunt u op een andere manier proberen aan te tonen dat u de eis haalt. Deze eis geldt ook voor de twee jaren na inbouw van uw investering- hiervoor wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
 • De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen pas aanvangen ná indienen van de aanvraag. Ga ook nog geen verplichtingen aan voor het indienen.
 • De regeling is bedoeld voor het vrijwillig vervangen, of uitrusten met SCR (desgewenst i.c.m. een roetfilter), van een werkende motor. Nieuwbouw is uitgesloten. Bij verplichte vervanging, bijvoorbeeld als de motor stuk is, moet een Stage V motor worden aangeschaft. Deze wettelijke verplichting is uitgesloten van de regeling.
 • De aanvraag wordt afgekeurd als in hetzelfde kalenderjaar al voor drie vaartuigen van dezelfde eigenaar (of groep) subsidie is verstrekt.

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een SCR katalysator. Let wel op het volgende:

 • De katalysator moet worden ingebouwd ten behoeve van een reeds ingebouwde motor;
 • De katalysator moet minimaal 60% stikstofreductie opleveren ten opzichte van de CCR2 norm voor een soortgelijke motor;
 • Bovengenoemde stikstofreductie moet worden aangetoond, uiterlijk 13 weken na uitvoering installatie. Dit met een meetrapport van een erkend of gecertificeerd meetbedrijf, in de praktijk gemeten conform ISO 8178, testcyclus E3 of D2.
 • De kosten voor het genoemde rapport zijn subsidiabel in de regeling.
 • Alléén de aanschaf en installatie van de SCR katalysator worden gesubsidieerd (+ meetrapportage). Kosten als onderhoud, aanschaf additief, reparaties e.d. zijn voor eigen rekening en risico van aanvrager.
 • Daarom is het zaak dat aanvrager zich goed op de hoogte stelt van zaken als onderhoudskosten e.d. Zie hiervoor de EICB Checklist bij aanschaf SCR katalysator.
 • Veel leveranciers bieden nabehandelingspakketten aan met een SCR katalysator en een roetfilter, sinds 2023 is ook voor het roetfilter subsidie mogelijk. Mocht u ook de aanschaf van een roetfilter overwegen, neem dan de EICB FAQ bij aanschaf Roetfilter eens door.
 • Revisering van een bestaande SCR katalysator valt niet onder de regeling.
 • Let op: sinds 2023 is het mogelijk om aan een aanvraag voor een SCR katalysator ook een toetfilter toe te voegen.

Vanaf 2023 is het mogelijk een roetfilter toe te voegen aan uw aanvraag als u een SCR katalysator aanvraagt. Het is niet mogelijk alléén een roetfilter aan te vragen.

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor een Stage V motor. Let wel op het volgende:

 • U kunt alleen subsidie vragen voor een Stage V motor die op het moment van de aanvraag een typegoedkeuring heeft.
  • Uit de meegeleverde offerte moet duidelijk worden dat de aan te schaffen motor hieraan voldoet.
  • Voor motoren met typegoedkeuring zie: https://listes.cesni.eu/2060-nl.html.
  • Als de motor niet op de cesni lijst staat: levert u dan apart bewijs van certificering (en zo nodig: marinisatie) aan.
 • De aanschaf moet vrijwillig zijn, en op geen enkele wijze wettelijk verplicht. Het gaat dus om vervanging van een nog werkende motor.
 • Met Stage V motor wordt in de regeling bedoeld: een motor van type IWP, IWA of NRE als bedoeld in de NRMM verordening, of een op basis van die verordening gelijkwaardige motor. Het kan dus ook gaan om gemariniseerde motoren:
  • Euro 6 vrachtwagenmotoren;
  • NRE Stage V industriemotoren.
 • Alléén de aanschaf en installatie van de Stage V motor worden gesubsidieerd. Kosten als onderhoud, reparaties e.d. zijn voor eigen rekening en risico van aanvrager. Veel Stage V motoren zullen zijn uitgerust met een nabehandelingspakket, neem dat mee bij uw overwegingen.
 • Naast voorstuwingsmotoren vallen ook andere motoren (hulpmotoren bijvoorbeeld) op het vaartuig onder de regeling.

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”), mag u in principe subsidie aanvragen voor installatie en aanschaf van een elektrische aandrijfmotor. Let wel op het volgende:

 • Het moet gaan om een elektrische motor voor de aandrijving van de schroefas, of van de as van vergelijkbare voortstuwingsinstallaties.
 • De aanschaf moet vrijwillig zijn, en op geen enkele wijze wettelijk verplicht. Het gaat dus om vervanging van een nog werkende motor.
 • U komt alleen in aanmerking voor subsidie als de elektriciteit wordt opgewekt door een batterij of een brandstofcel, óf indien de bestaande verbrandingsmotor eenvoudig hierdoor kan worden vervangen.
 • Alléén de aanschaf en installatie van de elektromotor worden gesubsidieerd. Kosten als onderhoud, reparaties e.d. zijn voor eigen rekening en risico van aanvrager.
 • Projecten gericht op elektrificatie zijn vaak zeer duur. In deze regeling kan maximaal €400.000 aan subsidie worden uitgekeerd, en dit alleen voor aanschaf en installatie van de elektromotor. Voor omvangrijke elektrificatieprojecten zijn de SDS en DKTI wellicht beter passende subsidieregelingen.

Indien uw schip onder de regeling valt (zie de vraag “Kom ik in aanmerking?”) én u subsidie aanvraagt voor een SCR katalysator, Stage V motor of elektrische aandrijfmotor, mag u in principe subsidie aanvragen voor maatregelen die geluidsemissies reduceren. Let wel op het volgende:

 • Dit mag alleen als deze maatregelen rechtstreeks samenhangen met de andere investering waar u subsidie voor aanvraagt;
 • Concreet kan men denken aan het plaatsen van de motor op veren of rubbers om zo geluidsoverlast door trilling te verminderen.
 • De factuur;
 • Nieuw binnenschipcertificaat;
 • In het geval van SCR aanschaf het meetrapport.

Dit is geen probleem, zolang er maar sprake is van een aparte offerte en factuur voor die werkzaamheden waar u subsidie voor aanvraagt.

In de regel niet. Het gaat alleen om aanschaf en installatie van motor of SCR en geluid reducerende maatregelen die daarbij horen.

Echter, bij de installatie van een nieuwe motor zijn de kosten van de aanschaf en installatie van een nieuwe keerkoppeling en/of schroef subsidiabel indien de effectieve werking van de nieuwe motor dit vereist. Bij het plaatsen van een katalysator zijn deze kosten niet subsidiabel.

 • Ja. Aanvullend op een subsidie in het kader van de SRVB kan recht op een investeringsaftrek via MIA -en EIA regelingen aan de orde zijn. De totale steun mag/kan niet hoger zijn dan de maxima die in de AGVV art. 36 zijn vastgelegd.
 • Let wel op: Stage V motoren komen onder MIA/VAMIL niet in aanmerking. Euro VI vrachtwagenmotoren (gemariniseerd voor inbouw in de binnenvaart) wel.
 • Verkoop na ontvangst subsidie is in principe mogelijk. Dit moet wel gemeld worden aan de subsidieverstrekker (RVO). Het kan zijn dat aanvullende acties op aanwijzen van RVO nodig zijn.
 • Ook als een vaartuig nog geen jaar in bezit is, komt de aanvrager in principe in aanmerking voor subsidie.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels Kreukniet