development · 3 jaar geleden

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in totaal €76.7 mln. beschikbaar voor verschillende maatregelen om een binnenvaartschip te verduurzamen welke hoofdzakelijk gericht zijn op reductie van NOx en PM. De regeling loopt van 2021 t/m 2025.

Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van drie investeringen: een Stage V-motor met typegoedkeuring, een SCR-katalysator of een elektrische aandrijfmotor. Maatregelen tegen geluidsemissies komen ook in aanmerking als die rechtstreeks samenhangen met één van bovenstaande investeringen.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Deze regeling is in het leven geroepen om twee doelen te behalen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissie loze sector in 2050. Subdoel is 2035, de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof en stikstof) moet dan met 25% tot 50% zijn afgenomen. De structurele aanpak stikstofproblematiek heeft als doel de nationale stikstofuitstoot terug te dringen. Uit de Green Deal komt €11,7 mln. om Stage V- of elektromotoren te stimuleren. Dit deel van de regeling loopt tot 2023. De structurele aanpak stikstofproblematiek levert €65 mln. om SCR-katalysatoren te stimuleren. Dit deel loopt tot 2025.

Praktische informatie

In 2021 stelt het ministerie in totaal €4,9 mln. beschikbaar voor aanschaf van een Stage V-motor of elektromotor en €15,6 mln. voor aanschaf van een SCR-katalysator. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd worden naar 50% respectievelijk 60%. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is €200.000.

Aanvragen worden ingediend via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. EICB treedt voor geïnteresseerden op als vraagbaak.  Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl

Via deze link vindt u een uitgebreidere beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden.