development · 8 jaar geleden

Onderzoek fonds voor vergroening binnenvaart

De binnenvaartsector staat voor een grote en noodzakelijke vergroeningsslag. Indien de vergroeningsslag niet wordt gestimuleerd en het aan de autonome ontwikkeling wordt overgelaten zal het overgrote deel van de vloot niet voldoen aan de nieuwe Europese emissienorm en de toegangseis voor de Rotterdamse haven. Financiering is een grote bottleneck en de binnenvaartsector kan de kosten hoogstwaarschijnlijk zelf niet dragen. 

Gegeven de maatschappelijke en economische relevantie van emissiereductie in de sector, zal een verkenning verricht worden naar de mogelijkheden voor de realisering van een fonds voor de vergroening van de binnenvaartsector: Fonds Verduurzaming Binnenvaart (FVB). Het beoogde FVB kan financieringsinstrumenten beschikbaar stellen aan binnenvaartondernemers met vergroeningsprojecten. Hiermee kan het FVB bijdragen aan een verlaging van de financieringsdrempel voor vergroening, waardoor emissiereductie binnen de sector gerealiseerd kan worden.

Binnen de verkenning zal o.a. onderzocht worden wat een ideale invulling kan zijn voor het FVB en of en hoe het opgeschaald kan worden naar Europees niveau, met als doel de creatie van een Europees FVB. Hieronder staat een kort overzicht van de betrokken partijen, deze lijst kan gedurende de verkenningsfase aangevuld worden.

Private partijen

  • (Commerciële) banken: ING, ABN AMRO, Rabobank
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • Nederlandse Investeringsinstelling
  • Shell
  • Eneco

Publieke partijen

  • Rijksoverheid: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Provincies: Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht
  • Gemeenten: Nijmegen, Rotterdam

NGO’s

  • Brancheverenigingen: Koninklijke BLN-Schuttevaer, EVO, CBRB

Kennisinstellingen

  • EICB (Projectmanager)

Indien blijkt dat de realisering van het FVB haalbaar is zal het fonds opgezet worden, met een beoogde omvang van €300mln. Het fonds zal zich in eerste instantie richten op de vergroening van circa 300 schepen. De verkregen financieringsoplossing vanuit het FVB zou aangewend dienen te worden voor de verkrijging van bewezen, beschikbare en betaalbare vergroeningsoplossingen (marktrijpe oplossingen). De vergroening dient zich te richten op de aandrijflijn van het schip.

Als resultaatverplichting zou verwacht worden dat het schip na verkrijging van de marktrijpe oplossing voldoet aan de NRMM Stage V eis of beter. Factoren als eventuele specifieke doelgroepen en duur van het FVB zijn onderdeel van de verkenning en dienen nader vastgesteld te worden.