development · 8 jaar geleden

Innovaties Duurzame Binnenvaart

Deltalinqs, TNO, EVO en het Havenbedrijf Rotterdam vormen de adviesraad Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’. Deze adviesraad creëert draagvlak voor ingediende projecten binnen de Nederlandse binnenvaartsector en beoordeelt de ingediende projectplannen vakinhoudelijk.

De adviesraad heeft in diverse tranches een totaal van 23 projecten beoordeeld. Een 10-tal projecten hebben een positief advies gekregen en richten zich op de ontwikkeling van optimale scheepsvormen, nabehandelingsapparatuur en alternatieve brandstoffen. Een viertal projecten is inmiddels afgerond.

Het subsidieprogramma IDB heeft van 1 april 2014 tot en met 15 juli 2015 een bedrag van EUR 360.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de sector. Het EICB (Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart) voert dit programma namens het ministerie van I&M uit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal dit najaar een evaluatie van het programma uitvoeren waarna besloten wordt om het programma al dan niet te continueren.

Deltalinqs kent een omvangrijke groep leden, die – direct of indirect – gebruik maken van de modaliteit binnenvaart. Het verder reduceren van emissies (stikstofdeposities en geluidsemissies) voor de binnenvaart is essentieel mede gelet op het aspect van verkeer aantrekkende werking welke een significant onderdeel vormt van milieugebruiksruimte van terminals. De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof – van kracht sinds juli 2015 – voorziet daarin. Juist daarom heeft Deltalinqs aandacht gevraagd voor specifiek stikstofdepositie en geluidemissies binnen IDB.