development · 1 maand geleden

Wijziging subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Wijziging subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

 

Begin 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) miljoenen euro’s toegewezen voor verschillende initiatieven gericht op de verduurzaming van de binnenvaart, om met name NOx en fijnstof te verminderen. Daar werd de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) voor in het leven geroepen. De regeling heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van giftige stoffen te verminderen.  Dit door oudere motoren te vervangen door een stage-V motor of door het aanschaffen en installeren van een katalysator op de bestaande motor. De SRVB-regeling die gestart is in 2021 loopt tot en met 2025.

Door een herziening van de achterliggende Europese regelgeving is de SRVB aangepast. De aanpassingen zijn gerelateerd aan een herziening van de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV). De nieuwe AGVV stelt nieuwe eisen aan overheden bij het verlenen van subsidies, die nu in de regeling zijn opgenomen.

Nieuwe openings- en sluitingsdatum

De openstelling van de SRVB-regeling voor 2024 zal plaatsvinden op 4 juli 09:00 uur en zal lopen tot  31 oktober 17:00. In 2025 opent de regeling weer in januari.  Omdat er net zoals in voorgaande jaren de kans bestaat dat de regeling op de eerste dag wordt uitgevraagd, is het raadzaam een aanvraag op de openingsdag in te dienen. Mocht er inderdaad sprake zijn van overvraging, dan volgt namelijk een loting met alle aanvragen die op de dag van uitputting van het budget zijn ontvangen.

Inhoudelijke aanpassingen

Zoals hierboven aangehaald moest de regeling worden herzien. Dit heeft betrekking op de volgende punten:

  • Schoon Schip: volgens de nieuwe AGVV mag de overheid alleen subsidie verstrekken aan schone oplossingen. Voor binnenvaart bestaat de term Schoon Schip (Schoon Vervoermiddel). De aanvrager zal moeten verklaren dat zijn schip hieraan voldoet.
    • In de praktijk betekent deze term dat een binnenvaartschip voor vrachtvervoer schoon is als het 50% minder gram CO2 uitstoot per tonkilometer, dan een vrachtwagen (grensgetal voor de binnenvaart in het goederenvervoer is 28.3 Gram CO2/Tonkilometer). Er wordt een tabel met gemiddelde uitstootkengetallen per scheepstype beschikbaar gesteld uit het GLEC-framework. Hierin kan men controleren wat de gemiddelden voor het betreffende scheepstype zijn. Na afloop van het subsidieproject kan (steekproefsgewijs) gevraagd worden om de CO2 uitstoot in grammen per tonkilometer inzichtelijk te maken, via de EEOI-berekening. Indien die vraag gesteld wordt krijgen partijen voldoende tijd om de gegevens te verzamelen en wordt duidelijk gemaakt hoe de berekening werkt. Die informatie is ook vooraf op de websites van de RVO en EICB te vinden.
    • Voor passagiersvervoer moeten binnenvaartschepen, om een schoon schip te zijn, een hybride- of dualfuelmotor hebben die voor het normale functioneren minimaal 50% van zijn energie haalt uit brandstof zonder directe CO2-emissies, of uit plug-in power. Om dit na afloop van het subsidietraject aan te tonen zal informatie over geïnstalleerde motoren en een energieboekhouding (bewijs van afname verschillende energiebronnen) overlegd moeten worden. Ook hiervoor komt een handleiding beschikbaar.
  • Subsidiepercentages: de nieuwe AGVV heeft ook invloed op het subsidiepercentage. In beginsel wordt nu 20% subsidie verleend, te vermeerderen met 20 procentpunt voor een middelgrote onderneming en 30 procentpunt voor een kleine onderneming. Wie na uitvoering van de maatregelen emissievrij is mag nogmaals 10 procentpunten optellen. Het plafond per aanvraag van €400.000 blijft ongewijzigd.
  • Bedragen 2024: bestond de regeling in voorgaande jaren uit twee aparte potjes, in 2024 en 2025 zijn deze twee potjes samengevoegd. Voor 2024 gaat het om €12.9 MLN en in 2025 om €12.9 MLN.


Praktische informatie

Aanvragen worden online ingediend via de website van de RVO. Binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden kunnen voor vragen terecht bij het EICB. Op deze pagina vindt u een uitgebreide beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl