project Subsidieregeling voor fabrikanten van Duurzame Binnenvaart Motoren

Motorfabrikanten of -mariniseerders die een motor ontwikkelen voor de binnenvaart die zal voldoen aan de Stage V eisen, kunnen een financiële bijdrage krijgen voor die ontwikkeling en de certificering.
Status
Afgerond

-De regeling is gesloten-

De tijdelijk subsidieregeling Duurzame Binnenvaart Motoren staat ter beschikking aan projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector. In aanmerking komen projecten die gericht zijn op het ontwikkelen en/of certificeren van binnenvaartmotoren van de types IWP, IWA, of NRE als bedoeld in de verordening EU 2016/1628 (‘Stage V’). Motoren die op basis van de verordening als gelijkwaardig zijn erkend kunnen ook in aanmerking komen.

Praktische informatie

In 2020 komt €500.000 vrij, gevolgd door €1.000.000 in 2021. Projecten kunnen maximaal €250.000 subsidie ontvangen. Overige informatie wat betreft subsidiabele kosten en het toegestane subsidiepercentage is te vinden in de regeling zelf, onder het kopje documenten.

Het betreft een subsidieregeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, subsidie-ontvangers gaan een overeenkomst aan met het ministerie en worden gemonitord op basis van de ingediende plannen.

EICB is aanspreekpunt voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke Innovatieraad op basis van de verordening EU 2016/1628.

Tijdlijn en vragen

De aanvraagdocumentatie en de regeling zelf staan onder het kopje documenten. Aanvragen voor 2020 kunnen uiterlijk 16 november worden ingediend door het insturen van een ingevuld aanvraagformulier inclusief verplichte bijlagen. Aanvragen voor 2021 moeten uiterlijk 1 maart 2021 worden ingediend.

De publicatie in de staatscourant is hier in te zien.

Vragen kunnen per email of telefoon (zie hieronder) worden gesteld.

Achtergrond: de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

In de Green Deal van juni 2019 committeert de binnenvaartsector zich aan omvangrijke duurzame ambities voor het jaar 2050. Deze ambities zijn onderbouwd met een groeipad waarin motoren die voldoen aan de nieuwste emissie eisen (NRMM Stage V) een belangrijke rol spelen. Echter, omdat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, zijn er op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die voldoen aan deze eis. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn daarbij een struikelblok gebleken.

Deze regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ is dan ook bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V certificaat op de markt te brengen. Wanneer het aanbod gerealiseerd is hoopt het ministerie middelen ter beschikking te stellen aan scheepseigenaren om aldus ook voor de eindgebruiker de drempel naar Stage V te verlagen.

  • Leidraad voor uw aanvraag0.14MB

    In deze leidraad staan de onderdelen en inhoud die uw aanvraag moet bevatten uiteengezet. Het belangrijkste is dat u de lezer duidelijk maakt hoe u het ontwikkelings- en certificeringsproces gaat doorlopen.

  • De Regeling0.68MB

    Dit document betreft de regeling zelf, zoals gepubliceerd in de staatscourant.

  • Aanvraagformulier0.07MB

    Dit bestand betreft het aanvraagformulier, wat u, vergezeld van de bijlagen, zult moeten insturen om een aanvraag te kunnen doen.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels Kreukniet