development · 3 jaar geleden

Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart

De binnenvaart bevindt zich in een transitie naar een emissievrije transportmodaliteit en staat hierbij voor de uitdaging om grotendeels alle broeikasgassen en luchtvervuilende emissies tegen 2050 te elimineren, in lijn met de strategische doelstellingen zoals opgenomen in de Europese en nationale Green Deal en de Mannheim Verklaring van de CCR.

De transitie naar een zero-emissie binnenvaart kent geen ‘silver bullet’. Diverse alternatieve schone brandstoffen en vergroeningstechnieken zullen een rol spelen in de transitie.

Eén van de opties om al op korte termijn broeikasgasemissies te reduceren is het breed toepassen van biodiesel in blends. Daarom is in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens afgesproken voor de binnenvaart een bijmengverplichting in te voeren in het kader van de Renewable Energy Directive (RED),  zoals nu al verplicht is voor wegtransport. Luchtvervuilende emissies door de verbranding van biobrandstoffen zijn aan te pakken met de introductie van Stage V motoren en nageschakelde technieken (SCR+DPF).

Het EICB heeft samen met TNO een onderzoek uitgevoerd voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de mogelijkheden en knelpunten van de toepassing van biobrandstoffen, met name biodiesel blends, in de binnenvaart. Het heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen op het gebied van regelgeving, technische risico’s, beschikbaarheid en economische aspecten.

Benieuwd naar de resultaten, download dan het volledige rapport via deze link.