development · 8 jaar geleden

EICB partner in Europees project CLINSH

Het binnenvaartproject CLean INland SHipping (CLINSH), waarbij EICB als partner betrokken is, gaat binnenkort van start. De subsidieaanvraag bij het Europese LIFE fonds is gehonoreerd. Het project zal beginnen op 1 september 2016 met een looptijd van 4 jaar. Doel van het project is om samen met partners te werken aan een schonere binnenvaart.

Ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten is de binnenvaartsector achtergebleven bij het reduceren van uitstoot en de ontwikkeling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt vaak financiële draagkracht. CLINSH benadert zowel de milieutechnische als laatstgenoemde sociaal-economische aspecten van de binnenvaart. Om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te verminderen worden alternatieve brandstoffen gebruikt of na-geschakelde technieken om uitlaatgassen te reinigen toegepast, zoals selectieve katalytische reductie via een SCR-katalysator.

CLINSH consortium

Op uitnodiging van de Directeur Generaal Environment van de Europese Commissie is een consortium gevormd met partijen uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Partners zijn onder andere havens, universiteiten en brancheorganisaties. De partners werken samen en dragen financieel bij aan maatregelen ter stimulering van een schonere binnenvaart. Voor de financiering van deze transitie in de binnenvaartsector is Europese samenwerking en inzet van middelen uit Europa noodzakelijk. De binnenvaartsector is immers een sector die het nationale domein overstijgt.

Het CLINSH consortium onder leiding van de Provincie Zuid-Holland wil door toepassing van dit soort methoden in de praktijk demonstreren dat schadelijke uitstoot kan worden teruggedrongen. Het effect wordt vervolgens continue gemonitord op 30 schepen. De data kunnen input zijn voor beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Daarnaast brengt CLINSH de business case van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming.