development · 4 jaar geleden

€79 mln voor vergroening van binnenvaartschepen

Op 24 april heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een aantal maatregelen aangekondigd om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Een van deze maatregelen betreft het beschikbaar stellen van €79 mln voor vergroening van binnenvaartschepen.

 

Deze maatregel gaat uit van het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen om de stikstofuitstoot van de motor terug te brengen. Per schip kan hiermee een stikstofreductie van ruim 80% worden bereikt. Hiertoe wordt de subsidieregeling die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens uitgebreid. De verwachte kosten voor het Rijk bedragen 79 miljoen euro. In 2030 wordt hiermee naar verwachting 4,2 mol/ha/jr bespaard.

Stikstofreductie

Aangezien dit budget beschikbaar wordt gesteld in het kader van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek, is de maatregel slechts gericht op het terugdringen van de stikstofemissies van de motor. Roetfilters vallen daarmee in beginsel buiten deze maatregel, net als het plaatsen van een compleet nieuwe Stage V motor. Het budget dat al beschikbaar was binnen de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens (€15 mln) kan wel voor dergelijke toepassingen worden ingezet.

Over de openstelling en de condities van deze regeling is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Zodra meer bekend is, zullen wij dit bekend maken via onze communicatiekanalen.